DE ONTUCHT – DE ONKUISHEID

5.1. DE ONTUCHT - DE ONKUISHEID.

De andere tot zijn lichamelijkheid beperken:

 • De catechismus van de Katholieke Kerk zegt " De onkuisheid is een ongeregelde begeerte of een ongeordend plezier in het geslachtelijk genot.Geslachtelijk genot is moreel ongeordend wanneer men het los van de doeleinden van voortplanting en vereniging, omwille van zichzelf zoekt. " (n°2351)
 • Het seksuele genot is meer dan het orgasme, het begeleidt een hele serie prikkelingen, zoals het genot van het zien en van het gezien worden, het voelen, het horen, het ruiken, kortom al onze zinnen" zegt Thomas van Aquino. Het orgasme is een vrucht en geen doel; het is een mooie en goede vrucht indien ze in het kader van het huwelijk een uitdrukking is van wederzijdse liefde en openheid om leven door te geven.
 • De ontucht schaadt de natuurlijke diepte van de seksualiteit en maakt uiteindelijk alleen maar ongelukkig en droef. De onkuisheid schaadt het huwelijk en als je niet gehuwd bent, de weg naar het huwelijk, niet alleen voor jezelf maar ook voor de andere. De sfeer van onkuisheid verpest de lucht waarin goede huwelijke kunnen opbloeien. Door jou onkuisheid of je nu getrouwd bent of niet schaadt je de zuiverheid niet alleen van jezelf maar ook van een ander. Je helpt mee aan een klimaat dat ergernis geeft, dat verleidt dat verpest.
 • In het O.T. vinden we het verhaal van Suzanna, een mooie jonge vrouw: " Twee oudsten sloegen haar dagelijks gade als zij zich ging verpozen en een hartstochtelijke begeerte naar haar kwam in hen op. Zij smoorden de stem van hun geweten, wendden hun ogen af van de hemel en dachten niet aan de dreiging van de rechtvaardige straffen. Hoewel beiden door hartstochten gepijnigd werden, zeiden ze elkaar niets van hun smart; ze schaamden zich ervoor te bekennen dat zij door hartstochten gegrepen waren en met haar samen wilde zijn. Dagelijks zochten ze ijverig naar een gelegenheid om haar te ontmoeten..." (Dan. 13, 8-12)
  Zij wilden Suzanna hebben, ze waren er niet op uit haar gelukkig te maken.
   

De ontucht is schadelijk omwille van haar nadelige gevolgen

 • De ondeugd van onkuisheid ontstaat uit herhaling en doet vergeten wat God vraagt. Het geeft een schijngeluk en dus ongeluk voor jezelf en voor anderen. De onkuisheid wordt gevoed door sterker fixaties op je eigen lichaam, op je eigen geslachtsorgaan tot masturbatie toe en het kan gaan tot het beschouwen van de andere als louter object of voorwerp en dus niet meer als persoon.
 • De onkuisheid begint dikwijls met een begerige blik, denk maar aan die twee oudsten in het verhaal van Suzanna. De bekoring kan komen vanuit een bepaalde persoon maar ook vanuit pornobeelden of uitzendingen op de T. V. Wanneer je die beelden op je laat inwerken en de knop niet dadelijk dicht draait of je ogen niet even sluit tot het voorbij is liggen die beelden op je netvlies en vreten door in jezelf. Het schijnt dat veel pornofims niet echt de gezichten laten zien en dat is tekenend. In het gezicht ontmoeten we een ander, een persoon en dat is het laatste wat in die wereld beoogd wordt; want dat leidt je af van het object, van het lichaam, van het bezitten.
 • Behalve de blik kun je ook naar perverse liedjes luisteren. en die op je in te laten werken. Langs je fantasie kun je beelden oproepen die je zinnen prikkelen. Maar dan bedoel ik niet de prikkeling door je eigen man of eigen vrouw, dat is goed. Het gaat dus steeds over de ongeordende lust. Je kunt ook die prikkelingen zoeken in je eigen lichaam bij de zelfbevrediging.
 • En doordat je alleen op prikkelingen uit bent, ongeordende prikkelingen, glijd je steeds meer af van kwaad tot erger. Zo komt men komt tot ontucht,seksueel verkeer met de partner waarmee je niet getrouwd bent... tot prostitutie, verkrachtingen. Het ene kwaad brengt het andere mee.
  Er is steeds meer schijn-geluk: de gave van jezelf vermindert, je zoekt niet meer het geluk van de andere noch het geluk van een nieuw leven langs vruchtbaarheid. In de jaren zestig kwam er in Frankrijk een besluit van de vrijmetselarij: zij zouden beginnen met de pil, na de pil zou de abortus komen en na de abortus de euthanasie.
   

Een "ziekte van de ziel"

Misschien denken we dat deze zonde alleen maar betrekking heeft op onszelf, maar ze is ook een belediging naar God toe. Door de ontucht beleven we het tegenovergestelde van datgene waartoe we geschapen en geroepen zijn: Paulus schrijft: "Gij weet het uw lichaam is een tempel van de heilige Geest die in u woont, die gij van God hebt ontvangen. Gij zijt niet van uzel£.. eert dan God met uw lichaam" (1 Kor 6,19-20) Dat wil zeggen dat God die zuivere liefde, zuivere gave is, ons tot in onze lichamelijkheid wil bewonen. Hij wil ook ons, tot in ons lichaam tot gave maken tot geluk van de anderen en tot geluk van onszelf.
 

De zuiverheid is geen preutsheid.

Men strijdt tegen een zonde door zich toe te leggen op de tegenovergestelde deugd. Hier zal men zich dus toeleggen op de zuiverheid. In "De nieuwe catechismus van de Katholieke Kerk" vinden we deze omstreden deugd mooi beschreven (n° 2517-2533). "De keuze is duidelijk - schrijft de catechismus - "Ofwel heeft de mens de leiding van zijn passies in handen, ofwel wordt hijzelf door zijn passies geleid." 
Maar de zuiverheid is geen preutsheid. Een obsessionele zuiverheid is even slecht als een obsessionele onkuisheid.

 

5.2 DE VALSTRIK VAN DE MASTURBATIE

 

Er bestaan twee valse opvattingen in verband met masturbatie.

De eerste vergissing bestaat erin te beweren dat iedereen erdoor moet!
Het is vals te beweren dat alle adolescenten zich masturberen en dat het nodig is voor een gezonde hygiëne
De tweede vergissing is van de masturbatie te dramatiseren. "In de masturbatie is de ontreddering sterker dan het kwaad." zegt Pater Daniel-Ange.
 

Twee regels tot onderscheiding.

 • In welke mate doe ik het bewust,wel overwogen en met vrije instemming? We mogen hier niet de onbewuste zaaduitstorting, die in half slaperige toestand kan gebeuren vermengen met een bewuste excitatie tot orgasme toe.
 • We mogen ook niet de daad op zich en een gewoonte op dezelfde lijn plaatsen.
  Wanneer de masturbatie een gewoonte geworden is, is ze als een handicap, een gebondenheid en tegelijkertijd oorzaak van schuldgevoelens. De nood tot masturbatie is dikwijls verbonden met een gevoel van eenzaamheid, de nood om bemind te worden en komt meestal voor in een periode waarin men zich verworpen voelt. "Uiteindelijk is het een zoeken - een hopeloos zoeken - naar tederheid, naar een tederheid die niet te vinden is: hoe kan men zichzelf beminnen zonder in narcisme, in egoïsme te vervallen? schrijft Daniel-Ange. 

"In de mate waarin de adolescenten naar een zuivere liefde streven zullen ze bekwaam zijn tot echte volwassenheid te komen en zullen ze hun verantwoordelijkheid in de huidige wereld op zich kunnen nemen." schrijft Jean Vanier.

 

5.3. HOE DE ONKUISHEID BESTRIJDEN?

 

Zet je wil in.

Beslis om in zuiverheid te leven en dit om drie redenen: de Heer vraagt het, het is mogelijk en het is de weg naar het geluk. Dat besluit concretiseren we door kleine besluitjes, waardoor we onze liefde tot God uitdrukken; niet kijken naar bepaalde films, een bepaalde straat waarvan je weet dat je er geprikkeld wordt niet inlopen en een andere weg gaan, de baas blijven in je eigen lichaam bv geen suiker of melk in je koffie doen, iets niet eten... Door deze kleine en schijnbaar zinloze daden zetten we ons intenser open voor Gods genade en staan we sterker in de bekoring.
Sommige hartstochten kunnen ons obsederen; toch blijft er altijd diep in ons hart het vermo­gen om er niet op in te gaan of tenminste het verlangen om ertegen te vechten en niet toe te geven.
 

Bewaak je gedachten

Laat je fantasie niet de vrije loop. Wees eerlijk met jezelf: we zijn zwak. Neem geen halve maatregelen: als we instemmen met die bepaalde begerige blik of die erotische dromerij, waar eindigt het dan? In de schuldbelijdenis aan het begin van de mis zeggen we terecht dat de zonde begint "in gedachte". En er is zonde vanaf het moment dat wij er mee instemmen.
 

Bewaak je blik.

Jezus heeft gezegd:" Wie naar een vrouw kijkt - haar in gedachten uitkleedt - om haar te begeren, die heeft in zijn hart reeds echtbreuk gepleegd." (Mat. 5,28) Dat soort blik reduceert de ander tot een voorwerp van plezier.
De Boze fluistert ons in dat we toch moeten weten waar we het over hebben. Maar ga niet, naar porno kijken om te weten wat je afkeurt. Op seksueel gebied is ieder proberen in feite het pad van het kwaad opgaan. Een maaltijd die slecht is kun je uitspuwen maar een pervers beeld blijft vast in je geheugen zitten. Het is precies wat Adam en Eva deden met het eten van die vrucht, zij wilden de kennis van het goed en van het kwaad. Maar wij hoeven de kennis van het kwaad niet te hebben om het kwaad af te keuren.
 

Waak over je tong.

Er is een manier van praten over seksualiteit (vuile moppen, vuile taal) die enerzijds een gedeeltelijke compensatie is en anderzijds een voorbereiding op onkuis gedrag. Omgekeerd bestaat er ook een preutsheid die elk spreken over dit onderwerp onmogelijk maakt. Tussen die twee is er een soort humor van goed alooi die het mysterie van de seksualiteit weet te respecteren zonder te dramatiseren.
 

Waak over je fantasie.

Er wordt nogal eens schijnheilig beweerd dat het niet erg is te fantaseren zolang je maar niet tot de daad overgaat.
 

Waak over je lichaam.

Laten we alles ontvluchten wat onkuisheid bevordert. De woestijnvaders drukken sterk op het verband dat er bestaat tussen de gulzigheid en de ontucht.
 

Een goede geestelijke begeleider.

Heel dikwijls willen we voor onszelf niet weten hoe serieus de aanvallen op het terrein van de zuiverheid zijn. Juist door er met een goede geestelijke begeleider over te spreken kunnen we het bij onszelf objectiever gaan zien.
Op dit gebied kan de schaamte ons ertoe brengen om onze bekoringen te verbergen. Bovendien vermomt de Boze zich vaak als een engel des lichts. De oplossing is: praten met iemand in wie je vertrouwen kunt stellen en die een goed oordeelsvermogen heeft.
 

Hoop houden.

De seksualiteit is beheersbaar We kunnen er met Gods hulp en Gods kracht de goede gestalte aan geven.
 

Er is altijd Gods barmhartigheid.

Om de seksualiteit goed te beleven hebben we de hulp van de sacramenten nodig, vooral de kracht van het sacrament van boete en verzoening en van de eucharistie. "Als je valt, raak dan niet de kluts kwijt" beveelt Daniel Ange "Het ergste is niet dat je uit de bocht vliegt maar dat je in de gracht blijft liggen."
Wees in de belijdenis, in de biecht, noch scrupuleus-precies, noch al te vaag.
 

De zuiverheid is een gave gods.

In Gal 5,22 zegt Paulus: " De vrucht van de Geest is ingetogenheid.... zelfbeheersing" Vertrouw u toe aan Maria, de gans Zuivere. Iemand heeft ooit getuigd dat ze van haar masturbatie bevrijd werd door de rozenkrans te bidden, het ene rozenhoedje na het andere...
Wees kuis en zuiver uit liefde en niet uit heldhaftigheid. Wees kuis omwille van de ander en niet omwille van een morele wet. Wees kuis door de nederige simpele gave van jezelf en niet door een zelfingenomen wilsdaad Als je zuiver wil blijven om een mooi beeld van jezelf te houden kun je juist in de valkuil van de trots vallen. Wees zuiver, wees puur uit trouw uit liefde voor je partner als je getrouwd bent, uit liefde die je nu al in trouw gereed maakt voor de vrouw of voor de man met wie je hoopt te trouwen ook al ken je die misschien nog niet.
En dit geldt niet alleen voor de toegewijden: Wees zuiver uit dankbare liefde voor God die je heel je lichamelijkheid geeft om gehuwd of ongehuwd in zuiverheid te beminnen en bemind te worden.

 

Pascal Ide en Luc Adrian