KATHOLIEKE GEBEDEN

HET KRUISTEKEN

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

HET 'ONZE VADER'

Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw Rijk Kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen

HET 'WEES GEGROET'

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

HET 'EER AAN DE VADER'

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

JEZUS-GEBED

Heer Jezus Christus, Zoon van God, wees mij zondaar genadig.

GEBED TOT DE HEILIGE GEEST

Kom Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

MORGENGEBED

Goede Vader, ik aanbid U en ik dank U voor al uw weldaden. Maak van mij een christen naar Uw hart. Geef dat ik vandaag met geloof en liefde, met vreugde en eenvoud de anderen mag dienen om U te behagen. Door Christus onze Heer. Amen.

MIDDAGGEBED: HET 'ANGELUS'

De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt. En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
Wees gegroet Maria...
Zie de dienstmaagd des Heren. Mij geschiede naar Uw woord.
Wees gegroet Maria...
En het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. 
Wees gegroet Maria...
Bid voor ons, heilige Moeder van God; opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
Laat ons bidden.
Heer, wij hebben door de boodschap van de engel, de menswording van Christus Uw Zoon leren kennen.
Wij bidden U: stort uw genade in onze harten, opdat wij door Zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis.
Door Christus onze Heer. Amen.

AVONDGEBED

Goede Vader, ik aanbid U en dank U voor al uw weldaden, in het bijzonder, omdat Gij mij deze dag bewaard hebt.
Zegen mij Heer, bewaar mij van alle kwaad en laat mij rusten in vrede. Door Christus onze Heer. Amen.

GEESTELIJKE COMMUNIE

Ik zou U willen ontvangen Heer, met die zuiverheid, nederigheid en toewijding waarmee Uw allerheiligste Moeder U ontving; 
en met de geest en de vurigheid van de heiligen.

AKTE VAN GELOOF

Mijn Heer en mijn God, ik geloof vast al wat Gij geopenbaard hebt en door de heilige Kerk mij voorhoudt te geloven, omdat Gij de opperste en onfeilbare waarheid zijt. In dit geloof wil ik leven en sterven.

AKTE VAN HOOP

Mijn Heer en mijn God. Ik hoop met een vast vertrouwen van U te bekomen, door de verdiensten van Jezus Christus, het eeuwig geluk en de genaden om het te verdienen, omdat Gij oneindig goed zijt voor ons, almachtig en getrouw in Uw beloften. In deze hoop wil ik leven en sterven.

AKTE VAN LIEFDE

Mijn Heer en mijn God, ik bemin U bovenal, uit geheel mijn hart, uit geheel mijn ziel en uit al mijn krachten, omdat Gij oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijt. En ik bemin ook mijn naaste gelijk mijzelf, uit liefde tot U. In deze liefde wil ik leven en sterven.

AKTE VAN BEROUW

Mijn Heer en mijn God, het is mij leed dat ik tegen uw opperste majesteit misdaan heb. Ik verfoei al mijn zonden, niet alleen omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ze U mishagen, die oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijt. Ik maak het vast voornemen, mijn leven te beteren en de gelegenheden tot zonde te vluchten. In dit berouw wil ik leven en sterven.

GEBED VAN EERHERSTEL

Mijn God, ik geloof in U, ik hoop op U, ik bemin U, ik aanbid U. Voor al diegenen die niet in U geloven, niet op U hopen, U niet beminnen, U niet aanbidden bied ik U mijn eerherstel aan.

GEBED VOOR HET ETEN

Heer zegen ons en ook deze spijzen, die uw milde hand ons geeft. Door Christus onze Heer. Amen

De Koning van de eeuwige heerlijkheid make ons tot deelgenoten van het hemelse gastmaal. Amen.

GEBED NA HET ETEN

Almachtige God, wij danken U voor al uw weldaden. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

De Heer geve ons zijn vrede. En het eeuwig leven. Amen.

GEDENKGEBED

Liefdevolle maagd Maria, gedenk dat men nog nooit heeft gehoord, dat iemand die tot u zijn toevlucht nam, verlaten is geworden. Aangemoedigd door dit vertrouwen, komen wij tot u, met onze zonden en onze zorgen. Versmaad onze gebeden niet, maar neem ze goedgunstig aan en wil ons verhoren, o lieve maagd Maria. Amen.

GEBED VOOR HET GEZINSLEVEN

God onze Vader, wij loven U, want Gij hebt gewild dat het gezin een teken zou zijn van de liefde tussen Christus en zijn Kerk. Zegen ons gezin, dat hier in uw naam tezamen is. Dat wij verbonden blijven in liefde en bekommerd om elkaar. Dat wij door woord en voorbeeld getuigen van ons geloof in Christus onze Heer. Amen.

GEBED BIJ HET BEROEPSWERK

Heer, laat ons inzien wat Gij van ons verwacht en geef ons de kracht om onze taken met zorg te vervullen. Laat al ons werken van U uitgaan en door U ook zijn voltooiing bereiken. Door Christus onze Heer. Amen.

DE INHOUD VAN HET CHRISTELIJK GELOOF

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest; de heilige katholieke Kerk; de gemeenschap van de heiligen; de vergiffenis van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; het eeuwig leven. Amen.

HET PROGRAMMA VAN HET CHRISTELIJK LEVEN:

Christus kennen, Hem beminnen en Hem navolgen om zijn goddelijk leven te delen en met Hem het aardse leven om te vormen. Dit vergt onder meer: het streven naar heiligheid in het dagelijks leven, het gebed, de Eucharistieviering op zondag, het sacrament van de verzoening, het vertrouwen op Gods genade, het lezen van de heilige Schrift en het persoonlijk apostolaat.

HET HOOFDGEBOD VAN DE LIEFDE:

Gij zult de Heer uw God beminnen uit geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand; gij zult uw naaste beminnen als uzelf.

DE TIEN GEBODEN VAN GOD (Woorden ten leven)

Bovenal bemin één God
Zweer niet ijdel, vloek noch spot
Heilig steeds de 'dag des Heren'
Vader, moeder zult gij eren
Dood niet, geef geen ergernis
Doe nooit wat onkuisheid is
Vlucht het stelen en bedriegen
Vlucht de achterklap en 't liegen
Wees steeds kuis in uw gemoed
Begeer nooit iemands goed